Tietoturva-alan koulutusta ja tutkimusta lisätään

Alan korkeakoulut suuntaavat resursseja tietoturvaosaamisen koulutukseen ja liiketoimintalähtöiseen tutkimukseen.
Vastuutaho: Valmisteluryhmä: OKM-ICT-2015-hankeryhmä; tietoturvaryhmän puheenjohtaja Timo Kotilainen. Työryhmä täydentää itseään asiayhteyden mukaan.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut OKM-ICT-2015 -hankeryhmän korkeakouluja ja tiedesektoria koskevien ICT2015 raportissa esitettyjen toimenpiteiden identifioimiseksi, koordinoimiseksi ja valmistelemiseksi. Korkeakoulujen profiloitumista käsiteltiin seminaarissa 27.3.2014, jossa oli paikalla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä sidosryhmien edustajia.
  • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sopimusneuvotteluissa 2012 sopimuskaudelle 2013–2016 sovittiin korkeakoulujen profiileista ja painoaloista. Tietoturva-alan koulutusta ja tutkimusta on useissa korkeakouluissa. Perustettu hankeryhmä tulee käsittelemään tätä kokonaisuutta ja ottaa mukaan tarvittaessa muita tahoja käsiteltävän asiakokonaisuuden mukaan.

Perustetaan kansalliset keihäänkärkihankkeet ja pilotit

Tähdätään systeemisen tason turvallisuusajattelun kehittämiseen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Toteutetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan TKI-ohjelman kanssa yhteistyössä.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Akatemian ja Tekesin yhdessä toteuttaman tutkimusohjelman (polku 5) ensimmäisen temaattisen haun aiheena on tietoturva. Lisäksi käynnissä on Tekesin Turva-ohjelma 2007–2013. Volyymi 160 M€, Tekesin osuus 80 M€. Ohjelma päättyy v. 2013 aikana.

Perustetaan kyberturvallisuuskeskus

Kansallisen kyberturvallisuus-strategian ehdotuksen mukaisesti perustetaan (LVM/ViVI/Cert-Fi-toiminnon ympärille rakennettava) kyberturvallisuuskeskus. Uuden keskuksen tulisi päätehtävänsä (kyberturvallisuusloukkausten seuranta ja tulkinta sekä viranomaisten tukeminen) lisäksi voida toimia suomalaisten tietoturvallisuusyritysten uusien ratkaisujen kehityskumppanina. Näin syntyvät edelläkävijäratkaisut mahdollistavat turvallisen ja luotettavan sähköisen toimintaympäristön lisäksi uuden vientiteollisuuden kehittämisen.
Vastuutaho: LVM/Cert-Fi, viestintävirasto pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka
Tarvittavat resurssit: Kyberturvallisuusstrategian mukainen yksi miljoona euroa vuodessa.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Viestintäviraston yhteydessä aloitti vuoden 2014 alusta Kyberturvallisuuskeskus, mikä perustuu valtioneuvoston hyväksymään kyberturvallisuusstrategiaan. Lue tiedote.

Kehitetään tietoturva-alan tapahtumia ja vientiä

Toteutetaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan TKI-ohjelman ja Team Finlandin kanssa yhteistyössä.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • 2012 perustettiin Finnish Information Security Cluster FISC, jonka jäsenistö koostuu Suomessa toimivista tietoturva-palveluita tarjoavista yrityksistä. Klusterin tavoitteena on edistää alan kasvua, vahvistaa suomalaista tietoturvaosaamista sekä houkutella investointeja Suomeen. FISC on perustanut CyberLab Oy:n, jonka tarkoituksena on kehittää kansallista ”kyberomavaraisuutta” public-private-pohjalta ja edistää tietoturva-alan vientiä.