Yhteistyöverkosto ja avoimen datan ohjelma

Kootaan keskeisistä toimijoista muodostuva avoimen tiedon yhteistyöverkos­to, jolle nimetään vastuullinen johtaja, ydintiimi ja tukiryhmä. Käynnistetään VM:n johdolla datan avaamisen ohjelma.
Vastuutaho: VM, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen

Totetutuksen tilanne: Edistetty

 • VM:n Avoimen tiedon ohjelman toimikausi on 17.5.2013–30.6.2015. Avoimen tiedon ohjelma on ns. sateenvarjo-ohjelma, jonka puitteissa tiedon avaaminen voidaan tehdä hallitusti yhteisesti sovittavin periaattein. Kehyspäätöksessä tähän on varattu 1,5 milj. euroa. Lue lisää VM:n internetsivuilta.
 • Dataportaalin betaversio julkaistu 2/2014 (http://beta.avoindata.fi/) ja portaali siirretään tuotantoon touko-kesäkuussa 2014.
 • Lisenssimallit ja viitearkkitehtuuri ovat suunnitteluvaiheessa.
 • Kuntauudistuksen maakuntakierros koordinoitu Open Knowledge Foundationin avoimen datan roadshown kanssa.
 • Vaikuttavuusarviointi erityisesti tietovarantojen avaamisen vaikutuksista julkisessa hallinnossa käynnistetään alkukesästä 2014.
 • Dataportaalia ja avoimen tiedon ohjelmaa on esitelty VM:n Open Government Partnership (OGP) tilaisuuksissa. Lue lisää täältä.

Lainsäädäntö

Varmistetaan lainsäädännön ja regulaation toimivuus avoimen datan hyö­dyntämiseksi. Erityisesti luodaan edellytykset sille, että ihmisellä on oikeus itseään koskevaan digitaaliseen tietoon ja sen hallintaan niin kansalaisena kuin kuluttajanakin.
Vastuutaho: LVM, ylijohtaja Juhapekka Ristola

Totetutuksen tilanne: Edistetty

 • Tietovarantojen avaamiseen on kehyspäätöksessä 2013 varattu 25,8 milj. euroa. Lisäksi tietovarantojen avaamista rahoitetaan määrärahoilla erityisesti LVM:n hallinnonalalla, esim. ilmatieteen laitos yhteensä noin 20 milj. euroa.
 • LVM on käynnistänyt syyskuussa 2013 selvityksen älypuhelinten tietojen hyödyntämisestä. Hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on edistää tietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja käyttäjien ymmärrystä ja luottamusta sovellusten toimintaan. Tuloksia käytetään myös lainsäädännön arviointiin.
 • LVM ja hallinnonalan virastot ovat toteuttaneet huhtikuusta 2013 lähtien lainsäädäntömuutoksia tietoaineistojen saatavuutta edistävällä tavalla Liikenteen ja viestinnän avoin tieto – tiekartassa suunnitellun mukaisesti.

Osaajapooli

Kootaan datan asiantuntijoista, yrittäjistä, virkamiehistä ja kehittäjistä osaaja­pooli ja Code4Europen mukainen kehittäjämalli, josta virastot ja organisaatiot voivat rekrytoida osaamista määräajaksi toteuttamaan projekteja.
Vastuutaho: VM, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen

Totetutuksen tilanne: Edistetty

 • Avoimen tiedon ohjelmalla on laaja ohjausryhmä, jossa kansalaisjärjestöt, kuten OKF, ovat mukana ja ministeriöiden jäsenistä koostuva koordinointiryhmä
 • Kuntien tietohallinto 2013 -kyselyn mukaan osaaminen ei ole varsinainen ongelma tietovarantojen avaamisessa vaan pikemminkin henkilöresurssien ja teknisen tuen puute. Lue lisää tietohanllintokyselystä Kuntaliiton internetsivuilta.

Rahoitus

Käynnistetään Tekesin toimesta pk-yrityksille nopea ja ketterä rahoitustoi­minta (mallina DiGiDemo).
Vastuutaho: Tekes, pääjohtaja Pekka Soini
Tarvittavat resurssit: TKI-toiminnan osana, katso kriittinen polku 5

Totetutuksen tilanne: Edistetty

 • Tekes on toteuttanut strategisen tutkimushaun v. 2012 teemasta ”Avoin data, analytiikka ja algoritmit”, jonka hankkeet ovat nyt käynnissä Q2/2014 saakka. Suomen Akatemian huippuyksikköohjelmassa rahoitetaan alueen tutkimusta. Lisäksi Akatemialla on käynnissä laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma (LASTU, 2010-2014). Avoin tieto mukana myös Tekesin ja Suomen Akatemian ICT 2023 TKI-ohjelmassa (polku 5).

Muita toteutettuja toimenpiteitä:

OKM on käynnistänyt OKM-ICT-2015-hankeryhmän, joka koordinoi korkeakoulujen ja tiedesektorin ICT2015-työtä. Työryhmä tarkastelee laajasti alan tutkimus- ja opetuskenttää. Avoin data ja big data ovat yksi OKM-ICT-2015 hankeryhmän alkuvaiheen keskeisistä teemoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. ATT-hanke pohjautuu laajapohjaiseen ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien yhteistyöhön. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion tutkimuslaitosuudistuksesta ja -rahoituksesta on päätetty myös korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen kehittämisprosessin käynnistämisestä. Tämän useita hallinnonaloja koskevan prosessin koordinaatiovastuu on opetus- ja kulttuuriministeriöllä.