LVM myöntää toimiluvat huutokaupalla laajakaistaisen 800 MHz-taajuusa­leen matkaviestinkäyttöön eduskunnan loppusyksyllä 2012 hyväksymän lain mukaisesti alkuvuodesta 2013. Toimilupiin liitetään 95–99 prosentin väestö­peittovelvoite sekä sisätilapeittoa koskeva velvoite. Huutokaupan tavoitteena on tuottaa valtiolle vähintään sata miljoonaa euroa.

LVM ja Viestintävirasto selvittävät mahdollisuudet myöntää testitaajuuksia 700 MHz ja yli 3 GHz taajuusalueilla korkeakoulujen ja yritysten käyttöön Otaniemen ja Oulun yliopiston kampusten yhteyteen. Tavoitteena on mah­dollistaa LTE-A-tekniikkaa käyttävien tuotteiden ja palveluiden paikallinen testikäyttö 700 MHz -alueella vuoden 2013 loppuun mennessä.

LVM edistää 700 MHz -taajuusalueen saamista matkaviestinkäyttöön vuo­den 2017 alusta kansainvälisissä neuvotteluissa. Samoin pyritään saamaan koko UHF-kaistalle (470-862MHz) tarkoituksenmukainen, kansainvälisesti harmonisoitu käyttösuunnitelma, joka huomioi langattomien laajakaistayhte­yksien tarpeet.

Sallitaan kunnissa nopeat tavat rakentaa kaapeleita. Kuntien tulisi sallia ra­kennus- ja lupamääräyksissään uudet kaivuumenetelmät kuten mikro-oji­tustekniikka valokaapeliyhteyksien rakentamisessa. Mikro-ojitus on perin­teisiä tapoja huomattavasti nopeampi, edullisempi, aiheuttaa vähemmän rakentamisen häiriötä sekä on myös hiiliystävällisempi vaihtoehto. Tietoyh­teiskunnan laajakaistapalveluiden kapasiteettitarve kasvaa nopeasti ja edel­lyttää tietoliikenneverkkojen kustannustehokasta rakentamista.

Tehdään ”Älykäs kaupunki” ja ”Kasvukäytävä” -pilotteja yhteistyössä TEM:n, YM:n, alueellisten virastojen ja yritysten kanssa huippunopeiden laajakaista­yhteyksien edistämiseksi.

Vastuutaho: LVM, ylijohtaja Juhapekka Ristola
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat
 

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Uuden sukupolven langattoman laajakaistan taajuuksien huutokauppa päättyi 30.10.2013. Huutokaupassa 800 megahertsin alueen taajuuksia voittivat DNA Oy, TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj. Valtiolle huutokauppa tuo tuloja 108,010 miljoonaa euroa.
  • Viestintävirasto on myöntänyt lupia 700 MHz taajuuksien testaamiseen.
  • Suomi pyrkii edistämään 700 MHz taajuusalueen harmonisointia Euroopassa. Suomi on aloittanut neuvottelut 700 MHz taajuusalueen koordinoinnista naapurivaltioiden, etenkin Ruotsin ja Venäjän kanssa, jotta taajuusalue voitaisiin ottaa langattoman laajakaistan käyttöön vuodesta 2017 lähtien. Suomi osallistuu EU:ssa käytävään keskusteluun UHF-kaistan tulevaisuudesta ja langattoman laajakaistan taajuustarpeista.
  • LVM:ssä on valmisteltu toimenpideohjelma huippunopean laajakaistan kysynnän ja tarjonnan markkinaehtoiseksi edistämiseksi erityisesti pientaloalueilla. Ohjelma on hyväksytty ja julkaistiin huhtikuun 2013 aikana. Ohjelmaa toteutetaan suunnitellusti.
  • Huippunopean laajakaistan toimenpideohjelman puitteissa toteutetaan hallituskauden aikana ainakin kaksi pilottihanketta. Ensimmäinen toteutetaan Omakotiliiton kanssa vuoden 2013 aikana, jossa tutkitaan pientaloalueen valokuituyhteyksien rakentamista. Toinen pilottihanke toteutetaan yhteistyössä osuuskunta Suomen Asuntomessut ja muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa. Pilottihankkeet etenevät suunnitellusti.
  • Polun toteutumista tukee Tekesin Trial -kognitiivisen radion ja verkon kokeiluympäristö-ohjelma 2011–2014. Volyymi 30 M€, Tekesin osuus 14,5 M€. www.tekes.fi/ohjelmat/trial
  • Tutkimusverkko Funet tarjoaa korkeakouluille, tutkimuslaitoksille sekä näiden yhteistyökumppaneille huippunopean tietoverkon, joka mahdollistaa monipuolisen kokeilevan toiminnan mm. valopolkuihin perustuvilla ratkaisuilla.