Yritysten sisäisiä ja julkisen hallinnon välisiä tietovirtoja automatisoidaan niin, että rutiinityö vähenee, riskienhallinta paranee ja ajantasainen tieto lisääntyy.

Luodaan julkisen sektorin toimijoille valmius tietojen vastaanottoon hyödyntäen valtion nykyisiä keskitettyjä ratkaisuja mahdollisuuksien mukaan. Reaaliaikais­ten tietojen vastaanotto tulee saavuttaa mahdollisimman nopeasti ilman suu­ria muutoksia nykyisiin viranomaisjärjestelmiin. Näin varmistetaan pk-sektorille mahdollisuus siirtyä käyttämään automaattisia ja reaaliaikaisia digitaalisia työka­luja talousseuranta-, kirjanpito- ja raportointiprosesseissa aikaisessa vaiheessa.

Reaaliaikaisen tiedon infrastruktuurin toteuttamiseksi perustetaan ensi tilassa laa­japohjainen valtiovarainministeriön johtama ohjausryhmä. Käytännön toteutus ta­pahtuu neljässä projektissa, joiden tulisi valmistua viimeistään vuoden 2014 aikana.

Ohjausryhmää ja projektia varten tarvitaan Real-Time Economy -ohjelman re­surssien lisäksi täysipäiväiset projektipäälliköt kahdeksi vuodeksi (arvio 5-6m€). Tietovirtojen vastaanottopalvelun toteuttamiskustannus on arvion mukaan 5m€ (palveluna).

Vastuutaho: VM, ylijohtaja Markus Sovala (tulorekisteri)
Tarvittavat resurssit: 5 miljoonaa euroa vuonna 2013

Ensimmäisenä tulee aloittaa seuraavat projektit:

1. Rakennetaan rajapinta palkanmaksukohtaisten tietojen vastaanottoon, tulorekisteri (ansiorekisteri) ja kansalaistili.
Siirrytään reaaliaikaiseen palkanmaksukohtaiseen (henkilötasoiseen) palkka­raportointiin. Varmistetaan verohallinnolle vastaanottovalmius ja selvitetään lainsäädännön muutosvaatimukset. Samalla aloitetaan reaaliaikaisiin tietovirtoihin perustuvan keskitetyn tulorekisterin määritystyö. Perustetaan kansalaistili- ja sopimuskonekonseptin mukainen palvelu tuke­maan itsensä työllistämisen mahdollisuuksia.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Sitra ja Real-Time Economy -ohjelma järjestivät tulorekisteri-seminaarin 18.9.2013 (aineistot).
Tulorekisteriä suunniteltiin valtiovarainministeriön, Sitran, Veron ja Kelan yhteistyönä ja työn tulokset esiteltiin Sitran seminaarissa 28.2.2014 (ohjelma ja aineistot). Lue lisää: Ansiorekisteri lyhyesti (Sitra) ja RTE-osaamiskeskus.
Kansallisen tulorekisterin perustamishanke käynnistyi 1.11.2014. Lue lisää VM:n internetsivuilta.

2. Rajapinta ALV-tietojen vastaanottoon ja ALV-tietokanta
Rakennetaan verohallinnolle verkkolaskuun pohjautuvien ALV-raportointitie­tovirtojen vastaanottokyky. Otetaan verkkolaskuun perustuva raportointimalli käyttöön rakennusteolli­suuden veronumeroraportointiin liittyvien velvollisuuksien automatisoimisek­si (sisältäen Työmaa-avaimen ja urakkalaskutustiedot).

Totetutuksen tilanne: Edistetty
TEM valmistelee hanketta, jossa suunnitellaan PK-yritysten verkkolaskupohjainen ALV-raportointi ja kirjanpidon automatisointi.

3. Rajapinta tilinpäätöstietojen vastaanottoon strukturoidussa muodossa (XBRL)
Rakennetaan sähköisten (strukturoitujen) tilinpäätösten vastaanottokyky Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) sekä verohallinnolle. Selvitetään tässä yhteydessä mahdollisuudet hyödyntää valtionhallinnolla jo käytössä olevia vastaanotto- ja välityskanavia.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) vastaanottaa tilinpäätöstiedot ja Verohallinto vastaanottaa veroilmoitustiedot sähköisesti XBRL-muodossa 2016 päättyviltä tilikausilta. Ilmoitusvelvoite sekä Patentti- ja rekisterihallitukseen että Verohallintoon tulee täytettyä yhdellä XBRL-muotoisella ilmoituksella. Verohallinnon tiedote 21.2.2014.

Kuntien XBRL-taksonomia-hanke liittyy valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaan, jonka tavoitteena on automatisoida ja tehostaa valtion kuntiin kohdistamaa tiedonkeruuta. Tutustu hankkeeseen täällä.

4. Pk-yritysten kirjanpidon automatisointi (kassapohjaisuus ALV-direktiivin suosituksen mukaisesti)
Tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotta Suomessa voidaan siirtyä ALV-direktiivin suosituksen mukaisesti pk-yritysten maksuperusteisiin ALV-tilityksiin. Koska verkkolasku on perusta pk-yritysten taloushallinnon automatisoin­nille, varmistetaan, että myös kuntasektori kokonaisuudessaan sitoutuu verkkolaskutuksen edistämiseen (mm. takarajojen asettamiseen ostolasku­jen osalta). Kaikki viranomaismaksut tulee saada verkkolaskuina ja verkko­laskuoperaattoreiden yhteistyön vielä avoimet kohdat tulee hoitaa pikaisesti kuntoon.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
TEM valmistelee hanketta, jossa suunnitellaan PK-yritysten verkkolaskupohjainen ALV-raportointi ja kirjanpidon automatisointi. Maksuperusteista arvonlisäveron tilittämistä on valmisteltu valtiovarainministeriön vero-osasolla.

Taloushallinnon runkoverkko -hanke (TARU) kehittää taloushallinnon digitalisointia ja automatisointia. Tutustu hankkeen internetsivuihin: http://www.taloushallinnonrunkoverkko.fi/

Lue lisää:
Kuntasektorin automaattinen talousraportointi etenee, Kuntaliiton tiedote 18.12.2014.