Alueelliset verkostohankkeet (INKA)

Työ – ja elinkeinoministeriön valmisteleman Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) tavoitteena on vahvistaa kansanvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelman painopiste on suurilla kaupunkiseuduilla, jotka haastetaan luomaan uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita.

Tuetaan alueellisten osaamiskeskittymien syntyä. Kannustetaan alueita rakentamaan nykyisten toimijoiden ympärille osaamiskeskittymiä, joissa osapuolet vahvistavat toistensa osaamista. Tuetaan alueellista kilpailukyvyn kehittymistä osaamisohjelmilla, joiden tavoitteena on synnyttää uutta kansainvälisesti menestyvää toimintaa.

Pilottina avointen järjestelmien osaamiskeskittymän kehittäminen. Kehitetään digitaalisten osaamisen keskittymää toteuttamalla osaamisohjelmia muun muassa kokonaisarkkitehtuurien, suurten järjestelmien hallinnan ja avoimien skaalautuvien palvelujärjestelmien alalla. Suunnataan hankeportfolio tukemaan kansallisen infrastruktuurin transformaatiota ja julkishallinnon ja terveydenhuoltoalan avoimuuteen pohjautuvia järjestelmäkehityshankkeita. Tavoitteena on luoda verkostot uuden kansallisen veturi-ilmiön muodostamiseksi ja vaihtoehdoksi suuryrityksille mm. julkishallinnon palvelukehityshankkeissa. Toteutetaan osaamisohjelmat muutamille valikoiduille erityisosaamisalueille, jotka edesauttavat kokonaisratkaisujen toteuttamista:

  • Kokonaisarkkitehtuuriratkaisut ja -strategiat, palveluliiketoiminnan ja teknisten ratkaisujen yhteissuunnittelu
  • Suurten järjestelmien tekninen hallinta, optimointi ja toteutus
  • Avoimet ja skaalautuvat palvelujärjestelmä-, tietoturva- ja informaationhallinnan kehitysmallit sekä käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta

Toteutetaan seuraavan neljän vuoden aikana mahdollisesti osana tulevaa INKA-ohjelmaa. Kustannusvaikutus kaksi miljoonaa euroa vuodessa seuraaville neljälle vuodelle 2013-2017.

Vastuutaho: Tekes, pääjohtaja Pekka Soini. BusinessOulu, johtaja Juha Ala-Mursula.
Tarvittavat resurssit: Kaksi miljoonaa euroa vuodessa 2013–2017.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Tekes ja ohjelmasta lisää tietoa Tekesin internetsivuilla. Lisätietoja myös Työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla.

Älykäs kaupunki -pilotit

Tehdään ”Älykäs kaupunki” -pilotteja yhteistyössä ministeriöiden, Tekesin, alueellisten virastojen ja yritysten kanssa.
Vastuutaho: Tekes sekä LVM, TEM, YM, STM

Totetutuksen tilanne: Edistetty
”Älykäs kaupunki” -pilotteja valmistellaan LVM:n, muiden ministeriöiden, virastojen ja yritysten yhteistyönä käynnisteillä olevien osaamis- ja innovaatioverkostojen FinICT:n ja Fintrip:in kautta. Tilanne/konkretiaa/LVM:stä tulossa vastaus. Älykäs kaupunki -pilotit liittyvät vahvasti digitaalisiin palveluihin ja Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan. Lisäksi Tekesin Fiksu kaupunki ja Huippuostaja -ohjelmat edistävät osaltaan digitaalisten ja älykkäiden kaupunkien hankkeita.

Toimialakohtaiset törmäytykset

Selvitetään edellytykset uusien digitaalisten ekosysteemien rakentamiseen Sähköinen terveysteknologia ja älykkäät vanhuuspalvelut ovat suuria kasvumahdollisuuksia ikärakenteen muuttumisen vuoksi. Selvitetään vuoden 2013 aikana, löytyykö näiden aihealueiden ympärille yritysten ja tutkimuslaitosten muodostama joukko, joilla olisi kiinnostusta tehdä näistä laajempi kehitysohjelma. Yhtenä mahdollisena kohteena on Salo, jossa on jo käynnistetty hyvinvointiteknologian (erityisesti vanhuspalvelut) kehitysympäristön rakentaminen.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Terveysteknologia ja hyvinvointipalvelut ovat kantava teema Oulun INKA-hankkeessa, jota Tekes rahoittaa. Samaan teemaan tulee liittymään muita kaupunkeja INKA-ohjelman viimeistelyn yhteydessä.

Digitaalisen koulutusliiketoiminnan kehittäminen

Koulutusliiketoiminnan ja ICT-sektorin törmäyttämöitä pilotoidaan Jyväskylässä, Tampereella ja Oulussa. Lisäksi Turun yliopistolla, Salon kaupungilla ja paikallisilla yrityksillä on alan kehityshanke Näistä kaupungeista löytyy paljon valmiita tuotteita, palveluratkaisuja ja sisältöjä molemmilla sektoreilla joiden yhteistyömahdollisuuksia ei ole hyödynnetty. Törmäyttämisellä on tarkoitus hakea uusia palveluratkaisuja ja nopeita tuloksia. Tavoitteena on tuoda ICT-ja EDU-sektorit yhteen uudella tavalla, olemassa olevia rakenteita tehokkaammin ja innovatiivisemmin hyödyntäen. Sillä saavutettavien, alueellisten hyvien käytänteiden pohjalta voidaan rakentaa laajemmin sovellettavia malleja koko maahan. Törmäyttämö luo ihmisten, ideoiden ja liiketoimintamahdollisuuksien yllättäviä kohtaamisia yli toimialojen ja alueiden rajojen. Uudenlaisen yhteistyön parhaista paloista pyritään skaalaamaan globaalia liiketoimintaa. Viennin tueksi luodaan uudet tehokkaat toimintamallit.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen.
Resurssit: 1 miljoona euroa/vuosi.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
OKM nimitti selvitysryhmän etsimään uusia keinoja koulutusviennin kasvattamiseksi. Käytännön työssä voidaan hyödyntää Tekesin Oppimisympäristöt -ohjelmaa, Suomen akatemian Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen -ohjelmaa sekä kaupunkien innovaatioalustoja esimerkiksi ICT- ja koulutusosaamisen yhdistämiseksi.

Suomen kauppakamareiden digitalisaatiohanke

Kertoo PK-yrityksille eri puolilla Suomea, miten informaatioteknologian uudet mahdollisuudet ovat parhaiten hyödynnettävissä. Hanke esittelee uusia tehokkaita toimintatapoja, jotka informaatioteknologia mahdollistaa ja kertoo miten uusiin teknisiin ratkaisuihin ja toimintamalleihin kannattaa siirtyä. Hanke kiinnittää huomioita myös digitalisaation haasteisiin kuten tietoturvaan ja oman itsensä johtamiseen digitaalisessa ympäristössä. Hankkeen aikana on tilaisuuksia yhdeksäntoista kauppakamarin alueella sekä valtakunnallinen tilaisuus Helsingissä. Hankkeen tavoite on digitalisaatiokehityksen nopeuttaminen. Kohderyhminä ovat etupäässä suomalaiset PK-yritykset, kunnat ja muut paikalliset toimijat.
Vastuutaho: Keskuskauppakamari, Ilkka Lakaniemi

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Digitalisaatio.fi

Sähköinen treffipalvelu ICT-osaajien ja asiakkaiden välille

Teknologiateollisuus ry:n johdolla tehdään verkkopalvelu, jonka pääteemana on yritysten uudistuminen. Sivusto on suunnattu etenkin pk-yrityksille, joilla on nopea tarve uudistua kansainvälisen kilpailun paineessa. Sivustolle rakennetaan osio, jonka kautta digitaalisista palveluista kiinnostuneet yritykset voivat löytää oikeanlaista ICT-osaamista juuri omaan tarpeeseensa. Sivustolla myös herätetään yrityksiä digitaalisten palveluiden mahdollisuuksista case-esimerkkien kautta.
Vastuutaho: Teknologiateollisuus, johtaja Jukka Viitasaari.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

Teknologiateollisuus ja YLE toteuttavat yhteistyössä ”Pelastetaan duunit!” -hankkeen. YLE tuottaa tv- ja radio-ohjelmaa pk-yritysten uudistumisesta ja Teknologiateollisuus perustaa sen ympärille verkkopalvelun (www.pelastetaanduunit.fi), jossa raportoidaan näistä ja muista hyvistä käytännöistä.

Teollisen internetin foorumin (www.fiif.fi) tarkoituksena on yhdistää ict-palvelu- ja soveltajafirmat erityisesti valmistavan teollisuuden digitalisoimiseksi.