Luodaan esikaupallisten pilottien malli julkiselle sektorille

Kehitetään esikaupallisen vaiheen toimintamalli, jossa esimerkiksi kunta esittää yrityksille ongelman, johon yritykset etsivät uuden ratkaisun. Sen jälkeen kunnan haasteet parhaiten ratkaiseva yritys voi jalostaa ratkaisun edelleen tuotteeksi, jota päästään kokeilemaan. Luodaan malli pilotin kautta, monistetaan ja levitetään julkisen sektorin organisaatioiden käyttöön sekä pidetään huoli palveluiden ylläpidosta ja jatkokehittämisestä. Esikaupallisella hankinnalla voidaan edistää uusien markkinoiden syntymistä ja yritys saa samalla kaupallisen referenssin, mikä auttaa kasvu- ja vientiponnisteluissa.
Toimeenpano: VM, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen; Kuntaliitto, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Tarvittavat resurssit: Olemassa olevat.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Julkiset palvelut edelläkävijöiksi -kokonaisuus nivoutuu osaksi VM:n Julkisen hallinnon ICT strategian toimeenpanoa.
  • Luodaan esikaupallisten hankintojen ja pilotoinnin malli julkiselle sektorille.
  • Uusitaan JIT-sopimusehdot huomioiden työssä huomioon esikaupalliset hankinnat.
  • Pilotteja toteutetaan osana JulkICT-Labia, joka käynnistyi 9/2013
  • JulkICT-Labissa on tällä hetkellä kaksi pilottikokonaisuutta: MML – paikkatiedon ekosysteemi ja HRI – päätöksenteon data, lisäksi Labissa pilotoidaan myös palveluväylää (OKM:n & Opetushallituksen pilviväylä –projekti)
  • Rakennetaan yhteys TEM:in innovatiiviset kaupungit-ohjelman (INKA) kanssa.
  • Tekesin Huippuostajat-ohjelma 2013–2015. Volyymi 70 M€, Tekesin osuus 30 M€.

Karsitaan pk-yrityksiä syrjiviä ehtoja julkisista hankinnoista

Suomalaisia ohjelmistoyrityksiä syrjivä sääntely liittyy etenkin Hanselin koordinoimiin julkisiin kilpailutuksiin. Etenkin referenssivaatimukset kilpailutuksissa sulkevat usein ulos suomalaiset, pienet ohjelmistoyritykset. Tämä karsii vaihtoehtoja, tukee asemansa saavuttaneiden suurten yritysten asemaa ja rajoittaa kasvuyrittäjyyttä. Työryhmä ehdottaa, että julkisen hankinnan ehtoja muokataan niin, että ne avaavat ovia uusille innovaatioille.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Uuden hankintadirektiivin ja uuden kansallisen lainsäädännön yhtenä päätavoitteena on pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn parantaminen. Ko. yritykset nähdään mahdollisuutena työpaikkojen, kasvun ja innovaatioiden luomisessa, joten nykyistä parempi pääsy jäsenvaltioiden hankintamarkkinoille voi auttaa vapauttamaan tämän potentiaalin. Toimenpiteinä tullee olemaan lainsäädännössä: (1) hankintamenettelyn ilmoitusmenettelyä yksinkertaistetaan, (2) yritysten osallistumismahdollisuuksia parannetaan ohjaamalla hankintayksikköjä jakamaan hankintasopimukset pienempiin osiin (esim. sallitaan osatarjoukset, toteutetaan hankinnat puitejärjestelynä tai dynaamisena hankintajärjestelmänä taikka valitaan sopimuskumppaniksi toimittajien ryhmittymä).

Perustetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintatoiminnan kehittämiskeskus

ICT 2015 -työryhmän ehdotuksesta on jo syksyn 2012 lisätalousarviossa myönnetty rahoitus sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintatoiminnan kehittämiskeskuksen perustamiseen. Keskus toimii alan tilaajien ja ICT-toimittajien yhteistyön ja palvelumuotoilun foorumina ja yhteisten toimintamallien kehittäjäyhteisönä. Yhdistetään toimintaan VTT:n osaaminen ja toiminta Sote-palveluiden konseptoinnissa ja mallinnuksessa (tutkimusjohtaja Tatu Koljonen).
Vastuutaho: STM, neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen.
Tarvittavat resurssit: Myönnetty 2012 kolmannessa lisätalousarviossa 200 000 valmisteluun, kokonaiskustannusarvio 3 miljoonaa euroa.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintatoimintaa kehitetään osana Innokylää (www.innokyla.fi).
  • Alueiden ja kuntien valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuriyhteistyö valmistui VAKAVA-hankkeessa. Lue lisää www.kunnat.net/vakava ja www.innokyla.fi.
  • Avaus-hankkeessa Oulussa on kehitetty julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömuotoja ja mallinnettu asiakaslähtöisiä tapoja kehittää palveluja. Avaus on mallinnus- ja määrittelyhanke, jossa laaditaan suunnitelma ja periaatteet siitä miten kunta tulee järjestämään sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa ja mitä muutos edellyttää tietojärjestelmiltä. STM on myöntänyt KASTE-II-rahoitusta Oulun Avaus-hankkeelle 1 miljoonaa euroa vuosille 2013–2015.