Työvoima- ja osaamistarpeen ennakointi

Tällä hetkellä työvoima- ja osaamistarpeen ennakointia koordinoidaan valtakunnallisesti usean hallinnonalan yhteistyönä. Osana ennakointitoiminnan kehittämistä ICT-klusterin erityispiirteet tulee ottaa aikaisempaa konkreettisemmin huomioon. Ennakoinnin tuloksista tulee tehdä nopeasti päätöksiä, joiden seurauksena koulutuksen sisällöllinen kehittäminen reagoi ketterästi. Reagointikyvykkyyden toteutumiseen tarvitaan nykyistä toimivampi yhteistyömalli ennakoinnin, koulutuksestapäättävien tahojen ja koulutuksen tarjoajien välillä. Ennakointia tulee myös koordinoida valtakunnan tasolla, jotta osaamistarpeista muodostuu kokonaiskäsitys.
Vastuutaho: TEM, ylijohtaja Petri Peltonen; OKM, ylijohtaja Anita Lehikoinen.
Resurssit: Olemassa olevat resurssit.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut OKM-ICT-2015 -hankeryhmän korkeakouluja ja tiedesektoria koskevien ICT2015 raportissa esitettyjen toimenpiteiden identifioimiseksi, koordinoimiseksi ja valmistelemiseksi. Työryhmä tarkastelee laajasti alan tutkimus- ja opetuskenttää. Työryhmän ensimmäiset teemat ovat korkea osaaminen, korkeakoulujen profiloituminen, ja substanssiteemoista keskitytään mm. avoimeen tietoon, big dataan, tietoturvaan ja mobiiliosaamiseen.

Peruskoulujen opetussuunnitelmaan internet-ajan tarpeet

Työryhmä esittää, että peruskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa työssä huomioidaan aikaisempaa vahvemmin osaamisen, oppimisen ja ajattelun taitojen merkitys kaikessa toiminnassa ja elinikäisen oppimisen perustana. Lisäksi OPS-perusteissa tulisi vahvistaa asenteellisia valmiuksia, kiinnostusta ja motivaatiota matemaattisten aineiden ja luonnontieteiden opiskelua kohtaan. Entistä tärkeämpää tulevaisuuden osaamiselle on varmistaa myös perustaidot hyödyntää digitaalisia palveluita ja sisältöjä – myös omassa oppimisessa ja kaikessa toiminnassa.
Vastuutaho: Opetushallitus, opetusneuvos Irmeli Halinen.
Resurssit: Olemassa olevat resurssit.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Opetushallituksessa opetussuunnitelmatyö käynnissä.