Kehitetään uudenlaisia yhteistyöohjelmia

Jalkautetaan toimintamalli, jossa koulutus, tutkimus ja tuotekehitys toimivat läheisessä yhteistyössä. (Esimerkiksi Luova monimuotoinen oppiminen Suomessa, Lumous). Toimintatapaan kuuluu luova, dynaaminen ja kaikkia hyödyttävä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö.

Tekes käynnistää Postdoc in Residence -ohjelman, joka auttaa pk-yrityksiä saa- maan syväosaamista valmistuvien alan tohtoreiden avulla. Internship-ohjelma puolestaan yhdistää yrityksiä ja maisteriohjelmista valmistuvia. Ohjelmiin voitaisiin yhdistää sopiva tuki tai kannuste alentamaan palkkauskynnystä. Tällaiset ohjel- mat ovat myös kilpailuvaltteja, kun rekrytoidaan uusia kansainvälisiä opiskelijoita. Levitetään Hacking factory -toimintaa (Aalto-yliopisto). Toiminta-alusta tuo yhteen opiskelijat, opettajat ja yritykset uudentyyppiseen oppimisympäristöön, jossa oppiminen yhdistyy yritysten tarjoamien ongelmien pohjalle rakentuviin projekteihin.  Näissä käytetään avoimen innovaation periaatteita ja keskeistä on yritysten sitoutuminen hankkeisiin oman henkilöstön konkreettisella työpanoksella.

Vastuutaho: Valmisteluryhmä, OKM-ICT-2015-hankeryhmä ja pääjohtaja Pekka Soini, Tekes. Työryhmä täydentää itseään asiayhteyden mukaan.

Totetutuksen tilanne: Edistetty
Suunnittelu käynnissä Tekesissä uutena yrityksille suunnattuna toimintamuotona osana PK.NET ja Fidipro-ohjelmia.

Selkeytetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa

Molempien opetuksen tasoa on syytä nostaa ja kansainvälistää.
Vastuutaho: Suomen yliopistot UNIFI ry. ja ARENE (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) yhdessä sekä OKM, OKM-ICT-2015–hankeryhmä.

Totetutuksen tilanne: Edistetty

  • Kansainvälistymistä ja sen merkitystä on korostettu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sopimuksissa kaudelle 2013–2016.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt OKM-ICT-hankeryhmän, joka koordinoi korkeakoulujen ja tiedesektorin ICT2015-työtä. Työryhmä tarkastelee laajasti alan tutkimus- ja opetuskenttää. Korkeakoulujen profiloituminen on yksi OKM-ICT-2015 hankeryhmän alkuvaiheen keskeisistä teemoista. Hankeryhmä on selvittänyt korkeakoulujen ICT-alan tutkimuksen ja koulutuksen profiloitumista ja painopisteitä. Korkeakoulujen profiloitumista käsiteltiin seminaarissa 27.3.2014, jossa oli paikalla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä sidosryhmien edustajia. Seminaarissa keskusteltiin korkeakoulujen profiloitumisesta, osaamisen sekä opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä sekä ICT-alan yhteistyöstä muiden alojen koulutuksen ja osaamisen kehittämisestä sekä yhteistyöstä sidosryhmien kanssa.
  • OKM on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen luotettavuutta, tukea avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavan sisäistämistä tutkijayhteisössä sekä lisätä tutkimuksen ja tieteen yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. ATT-hanke pohjautuu laajapohjaiseen ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien yhteistyöhön. Hanke toteutetaan yhteistyössä mm. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ja valtiovarainministeriön Avoimen tiedon ohjelman kanssa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion tutkimuslaitosuudistuksesta ja -rahoituksesta on päätetty myös korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen kehittämisprosessin käynnistämisestä. Tämän useita hallinnonaloja koskevan prosessin koordinaatiovastuu on opetus- ja kulttuuriministeriöllä.
  • Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sopimusneuvotteluissa 2012 sopimuskaudelle 2013–2016 sovittiin korkeakoulujen profiileista ja painoaloista. Suomen seitsemän yliopistoa, joissa on tekniikan tutkimusta ja opetusta, ovat käyneet keskusteluja profiloinnista ja työnjaosta. Yliopistojen rehtorit ovat sopineet yhteisistä menettelyistä profiiliensa selkeyttämiseksi.
  • Osana Suomen yliopistot UNIFI:n yliopistojen rakenteellisen kehittämisen koordinaatiohanketta on selvitetty mm. luonnontieteellisen alan koulutuksen kokonaisuutta.